St. Panteleimon's Festival

26 - 27/07/2016 

Church of St Panteleimonos, with great view in the southern part of Skyros (Marmaro - Pefkos).